Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Klinika ortodontyczna
Sierpień 3, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Mapy do celów projektowych
Sierpień 8, 2019

Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi zaświadczyć w trakcie rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i dochody wystarczające do utrzymania. Nieozdowne jest także potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana niemożliwość zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Bardzo często dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, ale może także powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać wspólnie, a jakie osobno. W sferze porozumienia adwokat może dołączyć uzupełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to uprościć ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie stworzyć zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy zastosowane uprzednio łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok